Daxili komitələr

Ələkbərov Şaiq

Komitənin sədri

Abbasov Elnur

Komitənin üzvü

Əzizov Asif

Komitənin üzvü

Göyüşov Vüsal

Komitənin üzvü

İsmayılov Samir

Komitənin üzvü

Qaraşova Səbinə

Komitənin üzvü

Qulamov Polad

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­Bankın biznesində olan bütün risklərin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və sığortalanması qaydalarının hazırlanması və Müşahidə Şurasına təqdim olunması.
 • Risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirmək və müvafiq xəritəni tərtib etmək.
 • Risk təhlükəsi olan sahələr üzrə limitləri müəyyən etmək (buraya qarşı tərəfin maksimal risk təhlükəsi, risk mövqeyi məbləği kimi sadə tərkibli limitlər və Riskə məruz Dəyər, Stres Testləri kimi risk qiymətləndirməsi metodları ilə ölçülən təkmilləşdirilmiş limitlər daxildir).
 • Bankın aktiv və öhdəlikləri üzrə vəsaitləri bölüşdürülmək. Bölüşdürülmə ilə bağlı qərarlar likvidlik boşluğu (cəlb edilmiş vəsaitlərlə yerləşdirilmiş vəsaitlər arasında fərq) təhlilləri əsasında qəbul edilib. Bazar likvidliyi riski mövqeləri bağlamaq üçün ehtimal edilən müddət əks etdirilir və bu məqsədlə Riskə məruz Dəyər metodu tətbiq edilir.
 • Bankın vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə kreditləşdirmə və maliyyələşdirmə sxemlərini təsdiq etmək və s.

Göyüşov Urfan

Komitənin sədri

Abbasov Elnur

Komitənin üzvü

Göyüşov Vüsal

Komitənin üzvü

Vəliyev Rüstəm

Komitənin üzvü

Qasımlı Etibar

Komitənin üzvü

Qaraşova Səbinə

Komitənin üzvü

Əliyeva Bahar

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­Bankın biznesində olan bütün risklərin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və sığortalanması qaydalarının hazırlanması və Müşahidə Şurasına təqdim olunması.
 • Risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirmək və müvafiq xəritəni tərtib etmək.
 • Risk təhlükəsi olan sahələr üzrə limitləri müəyyən etmək (buraya qarşı tərəfin maksimal risk təhlükəsi, risk mövqeyi məbləği kimi sadə tərkibli limitlər və Riskə məruz Dəyər, Stres Testləri kimi risk qiymətləndirməsi metodları ilə ölçülən təkmilləşdirilmiş limitlər daxildir).
 • Bankın aktiv və öhdəlikləri üzrə vəsaitləri bölüşdürülmək. Bölüşdürülmə ilə bağlı qərarlar likvidlik boşluğu (cəlb edilmiş vəsaitlərlə yerləşdirilmiş vəsaitlər arasında fərq) təhlilləri əsasında qəbul edilib. Bazar likvidliyi riski mövqeləri bağlamaq üçün ehtimal edilən müddət əks etdirilir və bu məqsədlə Riskə məruz Dəyər metodu tətbiq edilir.
 • Bankın vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə kreditləşdirmə və maliyyələşdirmə sxemlərini təsdiq etmək və s.

Əliyev Anar

Komitənin sədri

Hüseynov Qabil

Komitənin üzvü

Məmmədzadə Veis

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­Bankın Kənar Auditorunun işinə nəzarət etmək, o cümlədən Kənar Auditorun Bank üçün gördüyü işlərin illik proqramını hazırlamaq və tətbiqini nəzərdən keçirmək.
 • Daxili nəzarət sistemində və ya bu kimi məsələlərdə olan hər hansı bir dələduzluq hallarını, qeyri-qanuni hərəkətləri, yanlışlıqları Kənar Auditorla və daxili audit bölməsi ilə birgə nəzərdən keçirmək.
 • ­Mühasibat uçotu və hesabatlığa dair mühüm məsələləri nəzərdən keçirmək və onların Bankın maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirmək.
 • ­ ­Maliyyə hesabatlarına mühüm təsir göstərə biləcək hər hansı bir hüquqi məsələləri nəzərdən keçirmək.
 • ­ ­İllik maliyyə hesabatlarını nəzərdən keçirmək və onların tam və Komitə üzvlərinə məlum olduğu məlumata uyğun olmasını müəyyən etmək və maliyyə hesabatlarının müvafiq mühasibat uçotu prinsiplərini əks etdirməsini qiymətləndirmək.

Əzizov Asif

Komitənin sədri

Abbasov Elnur

Komitənin üzvü

İsmayılov Samir

Komitənin üzvü

Qaraşova Səbinə

Komitənin üzvü

Əsgərov Yusif

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­ Likvidliyinin səmərəli idarə eldilməsi də daxil olmaqla, Bankın mənfəətliliyini təmin etmək.
 • ­ Bazarın konyukturasına uyğun olaraq, resursların cəlb edilməsi, investisyalar, bazar riskləri üzrə limitlərə yenidən baxmaq, ehtiyac olduqda aktiv və passivlərin idarə edilməsi üzrə siyasət və qaydaların, habelə Risklərin idarə edilməsi Komitəsi tərəfindən müəyyən olunmuş korporativ limitlərin dəyişdirilməsi üzrə təkliflər vermək.
 • ­ Xəzinədarlığın səmərəli işləməsini təmin edən digər tədbirləri görmək və s.

Allahverdiyev Şakir

Komitənin sədri

Abbasov Elnur

Komitənin üzvü

İsmayılov Samir

Komitənin üzvü

Göyüşov Vüsal

Komitənin üzvü

Vəliyev Rüstəm

Komitənin üzvü

Qasımlı Etibar

Komitənin üzvü

Yusifov Emin

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­ Kredit portfelini sahə, kreditin növü, region, ölkə, valyuta, müştəri qurupu və filiallar üzrə diversifikasiya etmək, kreditlər üzrə qərarqəbuletmə limitlərini müəyyənləşdirmək.
 • ­Kredit portfeli, onun strukturu və borcalanlar barədə müvafiq icra strukturlarından zəruri məlumatlar almaq və onu təhlil etmək.
 • ­Kreditləşmə sahəsində qaydaların dəyişdirilməsi və ya ona əlavələr edilməsi barədə İdarə heyəti qarşısında məsələ qaldırmaq.
 • ­Kredit portfelinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımaq və s.

Məmmədov Əhməd

Komitənin sədri

İsmayılov Anar

Komitənin üzvü

Həsənov Vüqar

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri

Abbasov Elnur

Komitənin sədri

Göyüşov Vüsal

Komitənin üzvü

Qulamov Polad

Komitənin üzvü

Qocalı Novruz

Komitənin üzvü

Əzizov Asif

Komitənin üzvü

Qaraşova Səbinə

Komitənin üzvü

Rzazadə Zamiq

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri
 • ­ Alınmalı olan İT məhsullarını planlaşdırmaq və həcmini müəyyən etmək.
 • Alınacaq proqram paketlərinin zəruriliyi, mahiyyəti və xərclərin təhlilini həyata keçirmək, isə salınma grafikini müəyyən etmək.
 • ­ İstifadə olunacaq proqram, aparat vasitələri və kommunikasiyaların ümumi strukturunu hazırlamaq.
 • ­ ­ Bankın struktur vahidləri tərəfindən hazirlanan İT üzrə funksional tələbləri təhlil etmək və onların bankin biznes planına uyğunluğunu yoxlamaq və onların yerinə yetirilməsi xərclərini nəzərə almaqla effektivliyini qiymətləndirmək.
 • ­ Proqramların yaradılması mərhələləri, onların dəyişdirilməsi, onlara əlavələr edilməsi və işlək vəziyyətdə saxlanması üzrə İT standartlarını təsdiq etmək və s.

Vəliyev Rüstəm

Komitənin sədri

Seyidov Ramin

Komitənin üzvü

Yusifov Emin

Komitənin üzvü

Komitənin əsas vəzifələri